sealM Coupon

COUPON

  • คูปองสามารถใช้ได้เพียงไอดีเดียวเท่านั้น
  • หลังจากลงทะเบียนคูปองแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบของรางวัลได้ทางจดหมายในเกม
  • คูปองอาจจะมีระยะเวลาใช้งานต่างกันและจะไม่สามารถรับรางวัลได้ถ้าระยะเวลานั้นได้ผ่านไปแล้ว
  • ถ้าท่านไม่ได้รับรางวัลหลังจากใส่คูปองแล้ว กรุณาล็อคอินใหม่อีกครั้ง
  • ถ้าต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม